BURSA Playlist: Andriy Shcherbyna

Text: BURSA / Photo: Vitaliya Zhyriakova / 14.01 09:09

For your nostalgic January

BURSA media

Remember the most enjoyable moments of the past decade accompanied by this smooth playlist by Andriy Shcherbyna.